Biogramy znanych postaci Wołynia. Ośrodek "Wołanie z Wołynia" przygotowuje "Wołyński Słownik Biograficzny". Dlatego zwracamy się do wszystkich, którym drogi jest Wołyń, prosząc o biogramy wybitnych osób związanych z Wołyniem oraz o przesyłanie wycinków i kopii artykulów nt. Wołynia z prasy lokalnej, zwłaszcza z tzw. Ziem Odzyskanych. Osoby związane z Wołyniem proszone są o wypełnienie ankiety i przesłanie jej na adres: ks. Witold Józef Kowalów, Ośrodek "Wołanie z Wołynia" skr. poczt. 9, 34-520 Poronin, Polska lub e-mail: kovaliv@ostroh.uar.net
Blog > Komentarze do wpisu
Irena BERG (1928-2005)

Wspomnienie

o śp. Irenie Berg

działaczce Polskiego

Towarzystwa

Kulturalno Oświatowego

w Tarnopolu

 

Śp. Irena BERG urodziła się 5 kwietnia 1928 r. w Szumsku (woj. wołyńskie). Ojciec Leopold Berg, zawodowy oficer WP, pełnił służbę w 7 puł., KOP, Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu, w kampanii wrześniowej w 27 puł., wtedy dostał się do niewoli sowieckiej i został zamordowany w Katyniu (obóz Starobielski). Matka Katarzyna z domu Anders.

Do 1931 r. Irena Berg z rodzicami mieszkała w różnych miejscowościach na Wołyniu, jak tego wymagała  służba w KOP-ie Jej ojca. Po tym okresie przenoszą się do Grudziądza. We wrześniu 1939 ojciec telefonicznie poprosił, by rodzina z dobytkiem przeniosła się do Nieświeża, gdzie stacjonował 27 puł. Przywiezione rzeczy zostały tam skonfiskowane przez sowietów, a matka z dwiema córkami (Ireną i Zuzanną) jako uciekinierzy musiała ukrywać się przed władzami. W październiku 1939 r. z wielkimi trudnościami przedostały się do Szumska do dziadka, który był tam lekarzem.

13 kwietnia 1940 r. matka z córkami zostały wywiezione do Kazachstanu. Jechały tym samym transportem co p. Ziuta Auterhoff z córką Danutą, której  wspomnienia zamieściliśmy w “Głosach Podolan” nr 70 w ub. roku. W Kazachstanie pani Berg pracowała przy budowie kolei karagandyjskiej.

Po 6 latach wracają w 1946 do Szumska. Nie mogły skorzystać z ekspatriacji do Polski ponieważ dokumenty ich zaginęły jeszcze w Nieświeżu. W 1950 r. przymusowo wydano im paszporty sowieckie.

Szkołę średnią Irena Berg ukończyła w 1950 r. w Szumsku, a w 1956 Akademię Medyczną we Lwowie. Nakazem pracy skierowano Ją do wojewódzkiego szpitala w Tarnopolu, gdzie pracowała jako ftyziatra i rentgenolog do 1992 r. kiedy to przechodzi na emeryturę.

Nie mogąc wrócić do kraju na stałe poświęciła się pracy społecznej w Polskim Towarzystwie Kulturalno Oświatowym w Tarnopolu od chwili jego powstania tj. od 1989 r.

Była człowiekiem bardzo uczynnym, skromnym, starającym się by o sobie mówić jak najmniej. Bardzo spokojnie i bez rozgłosu pracowała w Towarzystwie niemal do samego końca. (Powyższe wiadomości o Niej uzyskała Jej zaufana współpracowniczka z Towarzystwa). Pani Irena brała udział w Zjazdach Tarnopolan, na których często przedstawiała sytuację Polaków i prace Towarzystwa. Jej oceny były zawsze, jak Ona sama, spokojne, wyważone i wiarygodne. Brała czynny udział w pracach społecznych Towarzystwa, w tym przy corocznym porządkowaniu grobów na cmentarzu tarnopolskim.

Zmarła 25 listopada 2005 r. w tarnopolskim szpitalu. 27 listopada Mszą św. na plebanii Tarnopolanie pożegnali śp. Irenę Berg, którą, zgodnie z Jej wolą, pochowano w Szumsku obok matki, która zmarła w 1989 r.

Żegnamy z żalem Człowieka wielkiego serca tak ciężko doświadczonego przez los.

w imieniu Tarnopolan z Klubu “Podole”

Jerzy Stopa

 

Źródło: Jerzy Stopa, „Wspomnienie o śp. Irenie Berg działaczce Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego w Tarnopolu”, [w:] „Głosy Podolan” nr 74 ze stycznia-lutego 2006 r., s. 40-42 //

http://www.wbc.poznan.pl/Content/36610/Biuletyn+74.doc

poniedziałek, 16 listopada 2009, kovaliv

Polecane wpisy

  • Ernst ALTHAUSEN

    Ernst ALTHAUSEN ALTHAUSEN Ernst (1862-1946), niemiecki pastor ewangelicki (luterański), autor prac poświęconych Niemcom na Wołyniu, misjonarz wśród Żydów. Urod

  • Uwaga: złodzieje pomysłów

    UWAGA: ZŁODZIEJE POMYSŁÓW! Musimy napisać w pewnej przykrej dla nas sprawy. W sygnalnym numerze „Kresowego Serwisu Informacyjnego” przeczytaliśmy a

  • Marianna NIECICKA

    Marianna NIECICKA z Abramowiczów, wdowa po Wojciechu – kapitanie wojsk polskich . Urodziła się w 1782 r. Zmarła 8 września 1842 r. w Hulczy na Wołyniu, p

uahistory Vesna Wołanie z Wołynia - Волання з Волині

Promote Your Page Too